top of page
garbage-01.png

สถานการณ์ขยะในประเทศไทย
  
 ในปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรราว 65 ล้านคน จากสถิติปี 2561 มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 27.8 ล้านตันต่อปี การจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายพื้นที่ยังไม่มีการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยจากปริมาณขยะทั้งหมดคิดเป็นปริมาณขยะอินทรีย์ 64% หรือ 17.8 ล้าน ตันต่อปี ซึ่งต้องใช้เวลาและงบประมาณในการกำจัดจำนวนมาก ทั้งยังไม่รวมค่าเสียหายเชิงทรัพยากรทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการเผาและการฝังกลบ ซึ่งก่อให้เกิดมลพิษส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์อีกด้วย

BIOAXEL กับการรีไซเคิลขยะ

      ด้วยเหตุนี้เราจึงได้คิดค้นเครื่องรีไซเคิลขยะเพื่อสามารถลดปริมาณขยะในปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงกลายมาเป็นเครื่องรีไซเคิลขยะเศษอาหารให้เป็นดินอินทรีย์คุณภาพสูงและน้ำหมักชีวภาพภายใต้ชื่อการค้า “ไบโอแอ็กซ์เซล” (Bio Axel) สามารถรีไซเคิลขยะเศษอาหารได้ทุกชนิด แม้แต่เศษอาหารที่มีลักษณะแข็ง เช่น กระดูก เปลือกหอย โดยสามารถย่อยเศษอาหารหรือขยะอินทรีย์ได้ถึง 100 กิโลกรัมต่อวัน โดยจะได้ผลิตภัณฑ์เป็นดินอินทรีย์คุณภาพสูงออกมาภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งดินอินทรีย์นี้ เมื่อนำไปวิเคราะห์พบว่ามีค่าธาตุสารอาหารหลักจำเป็น NPK และค่าอินทรียวัตถุ (OM) สูงกว่าหรือเทียบเท่ามาตรฐานปุ๋ยอินทรีย์กรมวิชาการเกษตร จึงสามารถนำดินอินทรีย์ที่ออกมานี้ไปใช้ในการปรับปรุงดิน หรือเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นของเหลวเสียที่เกิดจากกระบวนการแปรสภาพขยะเศษอาหารเป็นดินอินทรีย์คุณภาพสูงซึ่งปกติจะเททิ้งเรายังสามารถนำไปทำน้ำหมักชีวภาพต่อในชุดอุปกรณ์เสริมที่ติดตั้งเข้ามาได้อีกด้วย

cut BA.png

กระบวนการทำงานของเครื่อง Bio Axel ภายใน 24 ชั่วโมง

ความคุ้มค่าอื่นๆ ที่ไม่สามารถประมาณได้

1. ลดปัญหาสุขภาพด้านสาธารณสุขที่เกิดจากสิ่งหมักหมมจากกองขยะ เช่น หนูและแมลงต่างๆ ที่เป็นพาหะนำโรค

2. ประชาชนมีรายได้เพิ่มจากการขายขยะเปียกและเศษอาหาร

3. ประชาชนสามารถซื้อดินอินทรีย์คุณภาพสูงและน้ำหมักชีวภาพได้ในราคาถูก ทำให้ต้นทุนการผลิตต่ำลง รายได้เพิ่มขึ้น

4. กรรมการหมู่บ้าน/ วิสาหกิจชุมชน มีรายได้จากการขายดินอินทรีย์คุณภาพสูงและน้ำหมักชีวภาพ สามารถนำมาพัฒนาหมู่บ้านได้

5. คุณภาพของดินที่ใช้ในกการปลูกพืชไร่พืชสวนดีขึ้นในระยะยาว

6. พืชผักที่ใช้ดินอินทรีย์คุณภาพสูงซึ่งผลิตง่าย จะกลายเป็นพืชผักอินทรีย์มีราคาสูงขึ้น ทำให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น

7. ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้นเนื่องจากบริโภคผักอินทรีย์ สามารถลดงบประมาณทางการบริการสาธารณสุขของภาครัฐได้

8. หากใช้ในโรงเรียน ย่อมเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การเกษตรวิถีอินทรีย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคต

9. คุณสมบัติของดินอินทรีย์คุณภาพสูงทำให้พืชโตเร็วขึ้น สามารถเร่งระยะเวลาการเก็บเกี่ยวและเพิ่มวงรอบการปลูกได้มากขึ้น 

   ทำให้ประชาชนหรือเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

10. ลดปัญหาของเสียอันเกิดจากการชะล้างหน้าดินในพื้นที่ฝังกลบลงสู่แม่น้ำ

11. ลดปัญหา มลภาวะทางกลิ่น เช่น ก๊าซมีเทนจากการหมักขยะเน่าเสีย

12. สร้างจิตสำนึกในประชาชนด้านการแยกขยะ

13. ลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากควันรถขยะในการขนส่งและจากการเผาขยะ ลดการเกิดฝุ่นจากการเผา

3374060_2.png
bottom of page