top of page
โรงงานแปรรูปขยะเศษอาหารและ
ผักตบชวาให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์
ภายใน 24 ชม.

        จากปัญหาขยะในชุุมชนที่มีมากขึ้น บริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จำกัด จึงได้คิดและพัฒนาระบบแปรรูปขยะเศษอาหารและเศษวัชพืชอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้สามารถจัดการปัญหาขยะเศษอาหารและวัชพืช เช่น ผักตบชวา ในชุมชนขนาดใหญ่ได้อย่างครบวงจร และยั่งยืน ซึ่งเป็นงานวิจัยและพัฒนาโดยนักวิจัยและวิศวกรชาวไทย 

        นอกจากจะสามารถกำจัดขยะอินทรีย์ที่เป็นแหล่งเกิดปัญหามลพิษต่างๆแล้ว ยังได้ผลผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ที่ได้ออกมาภายในเวลาเพียงแค่ 24 ชม.

20220822 MOU Bioaxel-38.jpg
สถานที่กําจัดขยะเศษอาหาร และวัชพืช
(ผักตบชวา) โดยการแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ โรงงานนำร่อง กำลังการแปรรูป 20 ตันต่อวัน

     สถานที่กําจัดขยะเศษอาหาร และวัชพืช (ผักตบชวา) โดยการแปรรูปเป็นปุ๋ยอินทรีย์ เป็นความร่วมมือ ระหว่างเทศบาลนครรังสิต และ บริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จํากัด เพื่อรองรับปริมาณขยะเศษอาหาร และผักตบชวาที่อยู่ในชุมชนเทศบาล โดยมีอัตรากำลังการแปรรูปอยู่ที่ 20 ตันต่อวัน และได้ผลผลิตออกมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์ในปริมาณ 40ของขยะที่มีการนำเข้า

     จากกระบวนการแปรรูปขยะเศษอาหารและเศษวัชพืชนี้เอง เราสามารถนำผลผลิตจากกระบวนการที่ได้ ไม่่ว่าจะเป็นน้ำหมักชีวภาพ และ ดินอินทรีย์ มาต่อยอดผลิตภัณฑ์ โดยทีมนักวิจัยของเราร่วมกับมหาวิทยาสงขลานครินทร์และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัตถุดิบที่ได้ เช่น น้ำยาทำความสะอาด ปุ๋ยอินทรีย์ อาหารสัตว์ และอื่นๆอีกมากมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด     

โรงงานต้นแบบตั้งอยู่ที่

บริษัท ไบโอแอ็กซ์เซล จำกัด (โรงซ่อมบำรุง) สถานีขนถ่ายขยะมูลฝอยฝั่งตะวันออก ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

สามารถติดต่อเข้าชมโรงงานได้ที่

โทร 061-9598965 หรือ Add Line : @bioaxelth

bottom of page